Uwaga otoczenia biznesowego skupiona jest dziś szczególnie na tym, w jaki sposób firmy dbają o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. W gronie zainteresowanych tą kwestią mocną pozycję zajmuje również Komisja Europejska, która jest w trakcie przygotowywania nowych przepisów raportowania danych niefinansowych.

 

Wdrożenie polityki ESG w przedsiębiorstwie może korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe, polepszyć kondycję kredytową, a także spotęgować przewagę konkurencyjną. Jak przekonują eksperci, już wkrótce obowiązek raportowania postępów w zakresie ESG może dotyczyć nie tylko największych firm, ale także mniejszych przedsiębiorstw. Jakie działania podjąć, by sukcesywnie realizować kryteria ESG? Czy technologia chłodnych dachów może w tym pomóc?

Czym jest polityka ESG?

 

ESG obejmuje zakres 3 czynników, które stanowią ramy tworzenia pozafinansowych analiz przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Firmy wdrażają politykę ESG, by informować otoczenie rynkowe m.in. inwestorów, kontrahentów, obecnych i potencjalnych pracowników czy instytucje bankowe o działaniach podejmowanych na rzecz:

 

  • środowiska (ang. environmental),
  • społeczeństwa (ang. social)
  • ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

 

Powstanie ESG na nowo określiło znaczenie wartości firmy. Dzięki pogłębionej analizie tych 3 parametrów możliwe jest porównanie firm na wspólnej płaszczyźnie, niedeterminowanej przez wyniki finansowe. Transformacja rynku kapitałowego sprawiła, że inwestorzy patrzą szerzej – zwracają uwagę nie tylko na aspekty związane z kondycją kredytową, ale także na niematerialne czynniki, ułatwiające podejmowanie decyzji na temat kierunków inwestowania. Wzrost świadomości ludzi na tematy związane z ochroną środowiska, potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz przejrzystej działalności przedsiębiorstw zrodziła konieczność poszerzenia dotychczas funkcjonującego pojęcia CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) o nowe obszary.

Zrównoważony rozwój – kiedyś moda, dziś odpowiedzialność

 

Istotną rolę w popularyzowaniu polityki ESG i raportowania danych niefinansowych pełni Unia Europejska. Zapisy dotyczące tych dwóch kwestii znajdują się w dyrektywach już od 2011 roku.

Przełomowym momentem dla praktyki raportowania niefinansowego było wprowadzenie dyrektywy 2014/95/UE. Ustanowiła zasady dotyczące sprawozdawczości informacji niefinansowych przez duże firmy, tym samym zmieniając dyrektywę w sprawie rachunkowości 2013/34/UE. Od tej pory firmy muszą uwzględniać sprawozdania niefinansowe w raportach rocznych, począwszy od 2018 roku. Jak zostało już wspomniane, przepisy dotyczą jedynie dużych spółek publicznych zatrudniających ponad 500 pracowników. Innymi słowy, wymóg raportowania danych niefinansowych objął około 6000 dużych firm i grup w całej UE. W ubiegłym 2020 roku Komisja Europejska przeprowadziła jednak konsultacje publiczne dotyczące rewizji dyrektywy. Ma ona przyczynić się do podniesienia jakości i porównywalności ujawnianych danych oraz wspierać tzw. odpowiedzialne inwestowanie i w efekcie spowodować większe „zazielenienie” gospodarki. Można spodziewać się, że obowiązkiem raportowania objęte zostaną także mniejsze przedsiębiorstwa.

 

Liczy się efekt

 

W kwestii raportowania firmy mają pewną swobodę. Zgodnie z dyrektywą sprawozdania mogą być przygotowywane według międzynarodowych, europejskich lub krajowych wytycznych. Dla przykładu mogą to być: norma ISO 26000, 10 zasad United Nations Global Compact czy wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Do najbardziej popularnych standardów należą: standard Sustainability Reporting Guidelines, AA 1000, ISO 14000, ISO 26000. Co ważne, kwestie wpływu firmy na środowisko, ekologii są ujęte w każdym z wymienionych standardów. To one stanowią punkt odniesienia dla firm w określaniu wskaźników efektywności w poszczególnych obszarach. Umożliwiają one zewnętrznym audytorom ocenę efektów, ale także pokazują postęp w czasie. Wbrew obiegowym opiniom, wypracowanie zmian, które mogą wzbogacić raport niefinansowy, nie zawsze musi oznaczać wdrażania skomplikowanych i kosztowych narzędzi. Istnieją rozwiązania, które w ciągu kilku miesięcy wniosą różnicę na wielu poziomach.

 

Polityka ESG a technologia chłodnych dachów

 

Jedną z metod, mających wpływ na polepszenie parametrów zarówno w zakresie środowiskowym, jak i społecznym, jest stosowanie technologii tzw. chłodnych dachów. To sprawdzony sposób na poprawę komfortu cieplnego wewnątrz budynków i zmniejszenie zużycia energii. Biała powierzchnia poszycia odbija światło słoneczne, pochłania mniej ciepła i ogranicza jego przekazywanie do środka skuteczniej, niż stosowane standardowe materiały, jak papa, blacha czy większość membran syntetycznych. Jak taki wydatek przełoży się na raport niefinansowy? Dla przykładu, dzięki zastosowaniu tej technologii, firma tworząca raport np. według standardów GRI G4, będzie mogła wykazać poprawę w zakresie zmniejszenia intensywności zużycia energii oraz zmniejszenia niskiej emisji. Czyli większości wymogów dotyczących środowiska zawartych w jednej z trzech kategorii wskaźników szczegółowych!

 

System COOL-R pomaga polepszyć gospodarkę energią w budynku

 

Oszczędności finansowe na eksploatacji klimatyzacji są związane z bilansem cieplnym budynku. Im więcej ciepła latem w obiekcie, tym większe wydatki na klimatyzację. Zastosowanie na dachu płynnej powłoki hydroizolacyjnej COOL-R, charakteryzującej się wysoką emisyjnością i refleksyjnością, sprawia, że powierzchnia nie nagrzewa się i nie akumuluje ciepła, a w konsekwencji nie przekazuje go do pomieszczeń. Te cechy wyraża jeden wskaźnik – SRI (Solar Reflectance Index). W przypadku COOL-R wynosi on 107. To bardzo wysoki poziom – maksymalnie SRI może wynosić 120. Dla porównania standardowa membrana bitumiczna ma SRI 22.

 

Różnica temperatur przedstawiona na poniższym zdjęciu zarejestrowana została 25 czerwca 2018 roku w Madrycie (Hiszpania) na dachu bitumicznym podczas aplikacji COOL-R. Testy wykonane za pomocą pirometrów jednoznacznie pokazują, że płaska powierzchnia poszycia budynku magazynowego nagrzewa się o wiele mniej, dzięki zastosowaniu płynnej wodoszczelnej powłoki COOL-R.

 

cool-r

Rożnica temperatur zarejestrowana na dachu bitumicznym podczas aplikacji COOL-R. 25 Czerwca 2018 Madryt, Hiszpania.

 

Innym przykładem jest renowacja trzydziestoośmioletniego dachu o powierzchni 25 tys. m2 pokrytego membraną bitumiczną, którą przeprowadzono w Madrycie. W budynku mieści się targ rybny wyposażony we własną fabrykę lodu. W związku z tym, kiedy budynek przegrzewał się latem, właściciele ponosili znaczne koszty związane zarówno z chłodzeniem wnętrza budynku jak i wzmożonej produkcji lodu na potrzeby utrzymania wrażliwego towaru w bardzo niskiej temperaturze. Sama fabryka lodu wytwarzała dziennie aż 20 ton lodu, który schładzał stoiska handlowe. Po zastosowaniu powłoki COOL-R temperatura pod dachem spadła, co  przełożyło  się na zmniejszenie obciążenia układów klimatyzacji i zużycia energii, a także poprawę warunków przechowywania i mniejsze zapotrzebowanie na lód. Tym samym po 38 latach użytkowania dach nad targiem został kompleksowo odnowiony, a jego funkcja została zmodernizowana i przystosowana do aktualnych standardów budownictwa.

 

Kalkluacja oszczędności

Picture3

 

Wskazane w materiale wartości oszczędności mają charakter przykładowy. Ustalenie ich wartości dla konkretnego obiektu zależy od wielu indywidualnych parametrów tego obiektu, jego lokalizacji oraz istniejącej infrastruktury.

 

Wykresy pokazują, że po zastosowaniu COOL-R zyski cieplne w okresie letnim są znacznie mniejsze, niż w przypadku porównywanych w badaniu innych pokryć dachowych. Oszacowano, że oszczędności związane z eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych w przykładowym budynku mogą wynieść od ok. 160 000 PLN EUR do nawet 450 000 PLN w skali roku, w zależności od rodzaju poszycia dachu i zastosowanej termoizolacji. Jak to możliwe? Dzięki swoim właściwościom COOL-R obniża transmisję ciepła przez przegrodę dachową poprzez swoją wysoką zdolność do odbijania promieni słonecznych oraz wysoką emisyjność zapobiegająca akumulacji ciepła i jego transmisji do wnętrza budynku. Tym samym zmniejsza się zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do chłodzenia budynku, co pozwala obniżyć rachunki za prąd a w przypadku obiektów bez urządzeń chłodzących zmniejsza się temperaturę w okresie letnim poprawiając warunki termiczne.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

Chłodne dachy, pokryte np. wodoszczelną powłoką COOL-R, przynoszą właścicielom obiektów szereg korzyści w zakresie czynników ESG: oszczędność energii, poprawę warunków i komfortu w budynku dla pracowników, obniżone koszty konserwacji i wymiany dachu, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła oraz emisji CO2 do atmosfery.

 

Włączenie kryteriów ESG do strategii firmy może korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe, zmniejszyć ryzyko operacyjne i wspomóc w pozyskaniu finansowania, a także spotęgować przewagę konkurencyjną. W dzisiejszych czasach uwaga otoczenia biznesowego skupiona jest szczególnie na tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo dba o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Aby sukcesywnie polepszać sytuację rynkową firmy, warto wdrażać rozwiązania pomocne w osiąganiu celów skorelowanych z polityką ESG. Słuszność tego stanowiska potwierdzają globalne badania. W sondażu Deloitte z 2020 roku, który objął ponad 2 tys. członków zarządów spółek z 19 krajów, już ośmiu na dziesięciu dyrektorów wskazywało, że w roku 2019 ich firmy opracowały produkty lub usługi mające pozytywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Co więcej, aż 88 proc. oceniło, że wysiłki te przynoszą firmie dochód.

COOL R a polityka ESG infografika 14052021 scaled