POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla serwisu internetowego www.cool-r.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 • Administratorze – rozumie się przez to Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48A, NIP: 8940005523, nr REGON: 005923241, e-mail: office@selena.com, www: https://cool-r.pl/. Przez Administratora należy również rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
 • Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w przypadku Polityki Prywatności – Użytkownika); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Grupa Selena – rozumie się przez to wszystkie spółki z grupy kapitałowej Selena, w skład której wchodzą:
  1. Selena S.A.
  2. Selena FM S.A.
  3. Carina Silicones Sp. z o.o.
  4. Selena Labs Sp. z o.o.
  5. Orion PU Sp. z o.o.
  6. Libra Sp. z o.o.
  7. Tytan EOS Sp. z o.o.
  8. Izolacja Matizol sp. z o.o.
  9. Selena Marketing International Sp. z o.o.
  10. Taurus Sp. z o.o.
  11. Selena ESG Solutions Sp. z o.o.
  12. Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
  13. Selena Digital Distribution Sp. z o.o.
  14. Selena Deutschland GmbH
  15. Selena Italia srl
  16. Selena Iberia slu
  17. Selena USA, Inc.
  18. Selena Sulamericana Ltda
  19. Selena Romania SRL
  20. Selena Bohemia s.r.o.
  21. Selena Hungária Kft.
  22. Selena Bulgaria Ltd.
  23. EURO MGA Product SRL
  24. Selena Ukraine Ltd.
  25. TOO Big Elit
  26. Selena CA L.L.P. TOO
  27. Selena Insulations Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
  28. Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. OOO
  29. Selena Vostok
  30. POLYFOAM Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.
  31. Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd.
  32. Uniflex S.R.L. SpA
  33. Selena Mexico S.de R.L. de C.V.
 • Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu;
 • Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu;
 • Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: https://cool-r.pl.
 • Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną elektronicznie na rzecz Użytkownika przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności […];
 • Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony itp.
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która za pośrednictwem Serwisu korzysta z Usługi.

 

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników i innych osób wchodzących w interakcje z Administratorem lub Użytkownikami, mogą być przetwarzane przez Administratora :
  • w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu nawiązania kontaktu oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu marketingu bezpośredniego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne aby skorzystać z Usługi.
 3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas korzystania z Usługi:
  • imię i nazwisko,
  • adresy elektroniczne,
  • numer telefonu,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • adres do korespondencji.
 5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia w przyszłości potencjalnych kontaktów z Użytkownikami.
 6. Spółki z Grupy Selena mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności w oparciu o uzasadniony interes w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym w celu marketingu swoich produktów i usług oraz do wewnętrznych celów administracyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca czynności obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także dostawcy wtyczek społecznościowych, o których mowa w §5 ust. 1 Polityki Prywatności.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 9. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Usługi, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał jego dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
 10. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • zachowuje poufność Danych Osobowych.
 11. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią 8 niniejszej Polityki.

 

§ 4. Pliki Cookies

 1. Administrator w Serwisie wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W Serwisie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z Serwisu,
 • „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej;
 • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
   1. optymalizacji w korzystaniu z Serwisu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika w postaci dostosowanej do jego indywidualnych preferencji;
   2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
   3. optymalizacji działalności marketingowej Administratora poprzez konfigurowanie i optymalizację kampanii reklamowych, tworzenie list remarketingowch oraz list look alike, a także uzupełniania profili użytkowników.
  2. Serwis używa następujących plików Cookies:

 

Nazwa Pliku Cookies Rodzaj Pliku Źródło pochodzenia Opis funkcjonalności Okres obowiązywania
_ga Stały Wydajnościowe / performance First-party Ten plik jest powiązany z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata
_gid Stały Wydajnościowe / performance First-party Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon. 24 godziny
_gat Stały Wydajnościowe / performance First-party Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiany przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny internetowej, do której się odnosi. Jest to odmiana pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych zapisywanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 10 minut
_fbp Stały Reklamowe / targeting First-party Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych 3 miesiące
fr Stały Reklamowe / targeting Third party
Facebook
Zawiera kombinację unikalnego identyfikatora przeglądarki i użytkownika, używaną do reklam ukierunkowanych. 3 miesiące
YSC Sesyjny Reklamowe / targeting Third party
YouTube
Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
VISITOR_INFO1_LIVE Stały Reklamowe / targeting Third party
YouTube
Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube, aby śledzić preferencje użytkownika dotyczące filmów z YouTube osadzonych w witrynach; może również określić, czy odwiedzający witrynę korzysta z nowej, czy starej wersji interfejsu YouTube. 6 miesięcy
IDE Stały Reklamowe / targeting Third party
Doubleclickdoubleclick.net (Google ads)
Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny. 1 rok
mf_user Stały Wydajnościowe / statistics Third-party / Mouseflow Ten plik cookie określa, czy użytkownik jest powracającym, czy odwiedzającym po raz pierwszy. Odbywa się to po prostu za pomocą przełącznika tak / nie – żadne dalsze informacje o użytkowniku nie są przechowywane.

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem analitycznym Mouseflow do rejestrowania interakcji użytkowników w witrynie internetowej. Jest to plik cookie z unikalnym identyfikatorem użytkownika. Pliki cookie Mouseflow.

90 dni
mf_[session] Sesyjny Wydajnościowe
statistics
Third-party / Mouseflow Ten plik cookie identyfikuje sesję przeglądarki podczas jej trwania. Plik cookie jest usuwany natychmiast po zakończeniu sesji, czyli po opuszczeniu witryny przez użytkownika. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
_GRECAPTCHA Stały Niezbędny
Necessary
Third-party / Google reCAPTCHA Google reCAPTCHA ustawia niezbędny plik cookie (_GRECAPTCHA), gdy jest wykonywany w celu przeprowadzenia analizy ryzyka. 6 miesięcy
_gcl_au Stały Wydajnościowe / performance Third party Google Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do zrozumienia interakcji użytkownika z witryną. 3 miesiące
SERVERID Sesyjny Niezbędny
Necessary
Salesmanago Ten plik cookie służy do przypisania użytkownika do określonego serwera, aby zapewnić ulepszony i szybszy czas serwera. Pamięta, który serwer dostarczył ostatnią stronę do przeglądarki. Pomaga również w równoważeniu obciążenia. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
smg Stały Wydajnościowe / performance First-party SALESmanago Salesmanago Cookie identyfikujące użytkownika 10 lat
smvr Stały Wydajnościowe / performance First-party SALESmanago Przechowuje informacje o wizytach, Cookie dodawane automatycznie przez skrypt SALESmanago. 10 lat
smuuid Stały Wydajnościowe / performance First-party SALESmanago Śledzi anonimowe wizyty; jest przypisany do każdego, kto odwiedza stronę. Jest dodawany automatycznie przez skrypt SALESmanago. 10 lat
_smvs Stały Wydajnościowe / performance First-party SALESmanago Plik cookie służy do rejestrowania danych o zachowaniu odwiedzających na stronie internetowej. Dane te służą do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej. 24 godziny
Test_cookie Stały Niezbędny Third party – doubleclick 15 minut
RUL Stały Reklamowy Third party – Google 170 dni
Sb Stały Reklamowy Third party
Facebook
3 lata 57 dni
dpr Stały Reklamowy Third party
Facebook
13 dni
xs Stały Wydajnościowy/ Statystyczny Third party
Facebook
1 rok
C_user Stały Wydajnościowy/ Statystyczny Third party
Facebook
2 lata 199 dni
datr Stały Wydajnościowy/ Statystyczny Third party
Facebook
2 lata
spin Stały Third party
Facebook
25 godzin
1P_JAR Stały Reklamowy Third party – Google Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu oraz o wszelkich reklamach, które Użytkownik mógł zobaczyć przed wejściem na Serwis. 1 miesiąc
AID Stały Reklamowy Third party – Google Dzięki wykorzystaniu Google Analytics łączy działania użytkownika na innych urządzeniach, na które logował się wcześniej przy pomocy swojego konta Google, co umożliwia mu wyświetlanie spersonalizowanych reklam. 81 dni
CONSENT Stały Reklamowy Third party – Google Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu oraz o wszelkich reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed wejściem na Serwis. 18 lat
NID Stały Reklamowy Third party – Google Ten plik cookie jest ustawiany przez Doubleclick (który jest własnością Google), aby pomóc w utworzeniu profilu zainteresowań i wyświetlaniu trafnych reklam w innych witrynach. 183 dni
_Secure-3PAPISID Stały Reklamowy Third party – Google Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu oraz o wszelkich reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed wejściem na serwis. 2 lata
_Secure-3PSID Stały Reklamowy Third party – Google Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej oraz o wszelkich reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed wejściem na Serwis. 2 lata
Cookie_notice_accepted Stały Funkcjonalne First Party Weryfikuje, czy można uaktywnić pliki cookies. 1 miesiąc
api/err.gif Sesyjny Niezbędny Third party (salesmanago) Wykrywa błędy serwisu oraz raportuje je do obsługi. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
rc::b Sesyjny Niezbędny Third party – Google Plik cookie odpowiedzialny za rozróżnianie czy Użytkownik jest człowiekiem czy botem. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
rc::c Sesyjny Niezbędny Third party – Google Plik cookie odpowiedzialny za rozróżnianie czy użytkownik jest człowiekiem czy botem. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
rc::d-# Stały Niezbędny Third party – Google Plik cookie odpowiedzialny za rozróżnianie czy użytkownik jest człowiekiem czy botem. Trwały (bez okresu)
mf_initialDomQueue Sesyjny Wydajnościowy First party Rejestruje zachowanie osoby odwiedzającej Serwis. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
ads/ga-audiences Sesyjny Reklamowy Third party – Google Usuwany wraz z zakończeniem sesji
Api/r.gif Sesyjny Reklamowy Third party – Google Usuwany wraz z zakończeniem sesji
pagead/1p-user-list Sesyjny Reklamowy Third party – Google Śledzi, czy Użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach i wykrywa, w jaki sposób użytkownik nawiguje między witrynami. Służy do pomiaru działań reklamowych i ułatwia uiszczanie opłat za skierowanie między stronami internetowymi. Usuwany wraz z zakończeniem sesji
tr Sesyjny reklamowy Third party
Facebook
Usuwany wraz z zakończeniem sesji
yt.innertube::nextId Stały Reklamowy Third party
YouTube
Trwały (bez okresu)
yt.innertube::requests Stały Reklamowy Third party
YouTube
Trwały (bez okresu)
yt-remote-cast-available Sesyjny Reklamowy Third party
YouTube
Usuwany wraz z zakończeniem sesji
yt-remote-cast-installed Sesyjny Reklamowy Third party
YouTube
Usuwany wraz z zakończeniem sesji
yt-remote-connected-devices Stały Reklamowy Third party
YouTube
Trwały (bez okresu)
yt-remote-device-id Stały Reklamowy Third party
YouTube
Trwały (bez okresu)
yt-remote-fast-check-period Sesyjny Reklamowy Third party
YouTube
Usuwany wraz z zakończeniem sesji
yt-remote-session-app Sesyjny Reklamowy Third party
YouTube
Usuwany wraz z zakończeniem sesji
yt-remote-session-name Sesyjny Reklamowy Third party
YouTube
Usuwany wraz z zakończeniem sesji

 

 1. Stosowane w Serwisie rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.

 

§ 5. Stosowanie technologii podobnych do Plików Cookies

 1. Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiającego połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi. Obecnie wykorzystywane są wtyczki społecznościowe następujących podmiotów:
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Web-Push, za pomocą przeglądarki internetowej z której korzysta. W tym celu przeglądarka nada Użytkownikowi specjalny identyfikator, na który będzie przesyłać odpowiednie wiadomości. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu Web-Push jest możliwa poprzez zmianę ustawień przeglądarki Użytkownika.

 

§ 6. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Dane Osobowe Użytkownika, w tym dane, które udostępnia w ramach przeglądania Serwisu, w tym także dane zebrane poprzez Pliki Cookies, mogą być udostępnione jedynie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.
 2. W sytuacji w której zaufane podmioty trzecie mają siedzibę poza terytorium EOG, transfer danych zostanie dokonany z poszanowaniem zasad wyrażonych w Rozdziale V. RODO. W szczególności może on odbywać się:

 

§ 7. Profilowanie

 1. W ramach korzystania z Serwisu stosowany jest system śledzący aktywności użytkowników na podstawie informacji, w tym Plików Cookies, zapisanych na Urządzeniach Użytkowników, adresach e-mail, jak również historii aktywności Użytkowników Serwisie. Na podstawie tego śledzenia możliwe jest profilowanie Użytkowników, w celu przesyłania indywidualnie dostosowywanych komunikatów marketingowych, jak również dokonanie scoring’u i segmentacji Użytkownika w bazie danych według określonych przez Administratora kryteriów.
 2. Profilowanie, o którym mowa w ustępie powyższym, nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie nie wpływa na jego sytuację.

 

§ 8. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: office@selena.com.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym w ramach profilowania, o którym mowa w §7 Polityki Prywatności, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Wniesienie sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych, uniemożliwia dalsze przetwarzanie tych informacji w tym celu.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: office@selena.com lub pisemnie na adres: Selena S.A. ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław..
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: office@selena.com .
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu.